با اینكه چند تا ازتیم های خوب شهرستان دشتی در روستای كلل وجود دارد.هیچ هزینه ای برای بهبود این تیمها هیچ فكری نمی كنند.واین وظیفه شورای محترم روستای كلل است كه هزینه ای برای بهبود این تیم ها كاری انجام دهد.